Ο Βασίλης – ψευδώνυμο Γιάννης – στην αριστερά

Το αφήγημα / πολιτική μαρτυρία Ο Βασίλης – ψευδώνυμο Γιάννης – στην αριστερά, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επίκεντρο, είναι μια αυτοβιογραφική ιστορία της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης. Διηγείται, μάλλον ανάλαφρα, χιουμοριστικά, και όταν απαιτείται, συναισθηματικά και δραματικά, και μερικές φορές αποστασιοποιημένα, με κριτικό μάτι και διαύγεια, την πολυπλόκαμη και πολυετή ιστορία της ένταξης ενός νέου, των φίλων και συναγωνιστών του στην αντιδικτατορική πολιτική, επί χούντας, και περαιτέρω στην ανανεωτική αριστερά, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ως τα χρόνια της μεταπολίτευσης και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ επί Α. Παπανδρέου και Κ. Σημίτη.

Αυτό το μυθιστορηματικό, βιωματικό αφήγημα δεν διηγείται ηρωικές ή επαναστατικές, συνταρακτικές πράξεις, παρά μόνο την καθημερινότητα μερικών, ανήσυχων, πολιτικοποιημένων νέων και ορισμένων, πολιτικοποιημένων, ανήσυχων μεσηλίκων της ευρωαριστεράς. Το μεγάλο μέρος του αποτελείται από αυθεντικές εμπειρίες. Λίγα κομμάτια είναι μυθοπλαστικής έμπνευσης, αλλά έχουν κι αυτά αφετηρία την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα της εποχής. 

Σούμας Θόδωρος-Βιογραφικό 

Ο Θό­δω­ρος Σού­μας είναι συγ­γρα­φέ­ας, κρι­τι­κός κι­νη­μα­το­γρά­φου και δο­κι­μι­ο­γρά­φος. Έχει δη­μο­σι­εύ­σει τη συλ­λο­γή δι­η­γη­μά­των «Η Κλαί­ρη και η θά­λασ­σα», εκδ. Από­πει­ρα, και τη νου­βέ­λα «Το ημε­ρο­λό­γιο ενός αδέ­ξιου ερα­στή», εκδ. Βακ­χι­κόν. Στις εκδ. Αιγό­κε­ρως δη­μο­σί­ευ­σε 6 βι­βλία για τον κι­νη­μα­το­γρά­φο: «Κι­νη­μα­το­γρά­φος σε­ξου­α­λι­κό­τη­τα/ερω­τι­σμός», «Έρω­τας, ψυ­χο­λο­γία και αισθη­τι­κή στο χολ­λυ­γου­ντι­α­νό σι­νε­μά», «12 Ευρω­παίοι σκη­νο­θέ­τες», «Κι­νη­μα­το­γρά­φος και έρω­τας», «Εθνι­κές κι­νη­μα­το­γρα­φί­ες», «στιλ και σκη­νο­θέ­τες» και «Κι­νη­μα­το­γρα­φι­κοί Δη­μι­ουρ­γοί». Γρά­φει στα πε­ρι­ο­δι­κά The books’ Journal και Δέν­δρο. Έχει γρά­ψει πολ­λά κεί­με­να για το σι­νε­μά στα κι­νη­μα­το­γρα­φι­κά πε­ρι­ο­δι­κά Σύγ­χρο­νος Κι­νη­μα­το­γρά­φος, Οθό­νη, Κα­θρέ­φτης, Camera-stylo, σε βι­βλία-μο­νο­γρα­φί­ες σκη­νο­θε­τών του Φε­στι­βάλ Κι­νη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στο πε­ρι­ο­δι­κό Τέ­ταρ­το στην εφη­με­ρί­δα Αυγή. Έχουν δη­μο­σι­ευ­τεί κι­νη­μα­το­γρα­φι­κά κεί­με­να ή βι­βλι­ο­κρι­τι­κές του στις ιστο­σε­λί­δες cinephilia, bookpress, fractal, vakhikon, kemes.wordpress, camerastyloonline. Στα ιστο­λό­για Μη­μα­δα­ςτη­μαρ­γα­ρι­τα, Με­ταρ­ρύθ­μι­ση και Athens Voice δη­μο­σι­εύ­ο­νται πο­λι­τι­κά κι­νη­μα­το­γρα­φι­κά άρ­θρα του. Έχει γυ­ρί­σει το ένα μέ­ρος της με­γά­λου μή­κους ται­νί­ας-δί­πτυ­χο «Πε­ρί έρω­τος», και δύο μι­κρού μή­κους, «Ταυ­τό­τη­τες και ρό­λοι» και «Ο δι­α­γραμ­μέ­νος».

 

Ο Βασίλης –ψευδώνυμο Γιάννης– στην αριστερά (1971-2008)

ISBN 9786182042656

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

Έτος έκδοσης: 2023

Σελίδες: 200